pv2c

we like to code

About

The company was founded in 2001, with the goal of creating high quality software. Software that is configurable, modular and multilayered. Adopting open standards and running mostly on open source platforms. Meeting user requirements as much as possible.

Services

Core of our development is custom software, primarily office automation systems. We provide advanced solutions for document and process management and decision support including mass generation, printing and dispatching of documents, as well as processing of all incoming mail, in paper or any electronic form. We offer additional services according to customer demands.

Technology

Most of our products are based on internet technologies, optimalized databases and web services. User interface inside web browser provides secure access from any place with a connection Responsive design allows operation from any device, including mobile.

Customers

Our customers are mostly from finance industry, distrainors, bailiffs, asset management companies, financial data registers and databases. We took part in many projects in other areas as well, from simple web pages to e-commerce systems. We also support and contribute to several open-source projects.

Contact


Registration data:
 • IČO: 35732539
 • IČ DPH: SK2021330487
 • DIČ: 2021330487

pv2c

v softvéri sme doma

O firme

Sme tu od roku 2001, s cieľom vytvárať kvalitný softvér. Čo najlepšie konfigurovateľný, modulárny a viacvrstvový. Používajúci otvorené štandardy a prevádzkovaný hlavne na systémoch s otvoreným kódom. Maximálne prispôsobený konkrétnym požiadavkám používateľa.

Služby

Vyvíjame softvér na zakázku, primárne na automatizáciu kancelárskych procesov. Máme prepracované riešenia manažmentu dokumentov, činností a nástrojov na podporu rozhodovania. Zahŕňajú aj hromadné generovanie, tlač a odosielanie dokumentov, spracovanie pošty - naskenovanej, z elektronickej schránky a e-mailu. Poskytujeme aj ďalšie služby podľa potrieb zákazníkov.

Technológie

Väčšina našich produktov je založená na internetových technológiách, optimalizovaných databázach a webových službách. Rozhranie aplikácii používa prehliadač a je zabezpečeným spôsobom prístupné z každého miesta s pripojením. Responzívny dizajn umožňuje zobrazenie na akomkoľvek, aj mobilnom, zariadení.

Zákazníci

Našimi zákazníkmi sú prevažne firmy z finančného sektora, exekútori, spoločnosti zaoberajúce sa správou pohľadávok, registre a databázy finančných informácií. Podieľali sme sa aj na viacerých projektoch v iných oblastiach, od jednoduchých webových stránok až po e-commerce. Tiež podporujeme a prispievame do niekoľkých opensource projektov.

Kontakt


Základné údaje:
 • IČO: 35732539
 • IČ DPH: SK2021330487
 • DIČ: 2021330487
 • Spoločnosť zapísaná v Obch. reg.
  Okr. súdu Bratislava I, odd.: Sro,
  vložka č.: 15991/B